THỦ THUẬT NGOẠI KHOA - CHẤN THƯƠNG
300.000
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC
50.000
30.000
60.000
XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH
120.000
200.000
100.000
60.000
2.500.000
250.000
250.000
250.000
100.000
150.000
200.000
180.000
80.000
60.000
750.000
200.000
1.300.000
70.000
120.000
XÉT NGHIỆM NỘI TIẾT HOÓC MÔN
190.000
30.000
230.000
200.000
230.000
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU
50.000
140.000
150.000
40.000
XÉT NGHIỆM SINH HÓA
60.000
50.000
40.000
80.000
60.000
100.000
30.000
50.000
70.000
40.000
30.000
50.000
30.000
30.000
40.000
XÉT NGHIỆM TẾ BÀO - KHỐI U
270.000
260.000
250.000
200.000
Hợp tác với chương trình Sức khoẻ cho mọi người - VTV2 Dịch vụ khám sức khoẻ Dịch vụ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm tại nhà Đăng ký khám và chữa bệnh tại các bệnh viện Đăng ký làm xét nghiệm tại các bệnh viện Thẻ chăm sóc sức khoẻ